: Mevarchim : : הדפסה

Menachem Av " ', , ' - , ". Drop ​​ , , , , !

" ( 137:1)." , ; , . , " (Eichah )!" , !

" ." , , , .

"." YHVH , , .

"", , " '! ! " , , , , , ! .

" ," ' , , , . , .

" ", Chiddush, , , " . " Chiddush ; . Chiddush , . Chiddush .

Share/Save/Bookmark